Местоположение: Град Маджарово, 4 км асфалтов път северозападно от центъра на града в посока с. Горно поле на левия бряг на р. Арда. На запад от природна забележителност "Кован кая"

Относно: Най-голямата защитена територия в общината, обявена с цел опазване на хабитати и значително видово разнообразие на животни и растения, защитени и задстрашени от изчезване в национален и европейски мащаб. Включва скални комплекси, смесени дъбови гори, храсталаци и пасища. Тул цъфтят включвните в Червената книга черноморска ведрица (Fritiliaria pontica), тракийски магарешки бодил (Cardius thracicus), дребен и поречовиден лопен (Verbascum humile, V. roripifolia). 

Защитената местност е от съществено значение за опазването на редки и застрашени земноводни и влечуги - жаба дървестница (Hyla arborea), вдлъбнаточел смок (Malpolon monspessulanum). Плътността на змиегущера тук е една от най-високите в Източни Родопи. Орнитофауната също е изключително разнообразна. Гнездящите видове са 67, от които 22 са с неблагоприятен природозащитен статус в България. По скалите се размножават скалната зидарка (Sitta neumayer), сокола скитник (Falco peregrinus), синия скален дрозд (Monticola solitarius). Могат да се наблюдават също въртошийка (Jynx torquila), козодой (Caprimulgus europaeus), червеноглава сврачка (Lanius senator). От бозайните се срещат дивата котка (Felis silvestris), дива свиня (Sus scrofa), белка (Martes foina), лисица (Vulpes vulpes).
 
Недалеч оттук могат да се видят характерните за Източни Родопи тракийски скални ниши.

Координати:
41.6563240, 25.8100610

Навигация